การระดมสมอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

การระดมสมอง (Brainstorming)

การระดมสมองเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่น่าสนใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องของการ

ประยุกต์แผนภูมิความคิดกับการระดมสมอง เรามาทำความรู้จัก การระดมสมองกันก่อน

Brainstorming คืออะไร

เป็นกระบวนการที่มีแบบแผนที่ใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ปัญหา หรือข้อเสนอแนะ

จำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว เป็นวิธีการที่ดีในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเกิดการมีส่วนร่วม

ของกลุ่มมากที่สุด การระดมสมองมุ่งเน้นที่จำนวนความคิด ไม่ใช่คุณภาพ

ทำไม

ก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมาชิกของทีมควร

ตรวจสอบทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้มากที่สุด วิธีการระดม

สมองเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและสนุกที่สุดในการที่จะสร้างบัญชี

ความคิดต่างๆ การระดมสมองที่ดีจะเปิดโอกาสให้สมาชิกใช้

ความคิดสร้างสรรค์ได้มากที่สุด และไม่มีการจำกัดความคิดด้วย

วิธีการใดๆ รูปแบบที่เป็นอิสระนี้ทำให้เกิดความตื่นเต้น เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน และได้

ทางออกใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา

ใช้เมื่อไร

ใช้ในทุกขั้นตอนที่ต้องการความคิดที่หลากหลาย และความคิดสร้างสรรค์ได้แก่ขั้นการ

กำหนดปัญหาหรือหาโอกาสการพัฒนา ขั้นค้นหาสาเหตุขั้นการค้นหาทางเลือกเพื่อแก้ไข ขั้นการ

กำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บ ขั้นการวางแผนและขั้นตอนของโครงการ

อย่างไร

1. เตรียมการ

1.1 กำหนดประเด็น

กำหนดประเด็นในการระดมสมอง ทำความเข้าใจให้ชัดเจน เขียนหัวข้อบน

Flipchart ควรกำหนดประเด็นด้วยการตั้งคำถาม ทำไม” “อย่างไรหรือ อะไร

1.2 กำหนดเวลาและวิธีการ

ควรกำหนดเวลาที่จะให้สมาชิกแต่ละคนคิดโดยอิสระ เช่น 2-5 นาทีและเวลาที่จะ

ใช้นำเสนอความคิด เช่น 15-20 นาที

วิธีระดมสมองอาจจะใช้วิธีฟรีรอบวง (freewheeling) คือ สมาชิกสามารถ

เสนอเมื่อไรก็ได้เมื่อต้องการ หรือเรียงตามคิว (round robin) คือ ให้เสนอความเห็นทีละคน

เรียงลำดับ ถ้าไม่มีความเห็นก็สามารถเคาะผ่านได้

1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบ

กำหนดผู้ทำหน้าที่facilitator /ผู้บันทึก (note taker) ทำหน้าที่บันทึก

ความคิดทั้งหมดลงบน flip chart หรือแผ่นใส เพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นได้และกระตุ้นให้

สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กฎกติกาที่วางไว้ในกรณีที่ให้สมาชิกเขียน

ความคิดลงในบัตรความคิดด้วยตนเอง facilitator จะทำหน้าที่หลักในการกระตุ้นสมาชิกและ

ควบคุมให้เป็นไปตามกฎกติกา มารยาท

1.4 ทบทวนกฎกติการมารยาท ในการระดมสมอง

· เสนอได้ครั้งละ 1 ความเห็น

· เขียนลงบัตรความคิด บัตรละ 1 ความเห็น

· ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นของผู้อื่นๆ (ทั้งด้านวาจาและ

ท่าทาง)

· ไม่มีการอภิปรายความเห็น

· เสนอความเห็นให้สั้น กระชับ ซึ่งผู้บันทึกสามารถบันทึกได้ใน 1

บรรทัด หรือให้ผู้เสนอเขียนลงบัตรความคิดด้วยตนเองด้วยขนาด

ที่สมาชิกสามารถมองเห็นได้จากระยะ 1-2 เมตร

· ไม่มีการแก้ไขถ้อยคำในการบันทึก ให้ใช้ถ้อยคำของผู้เสนอ

· สามารถพัฒนาความคิด หรือต่อยอดจากส่งิ ท่ผี ู้อ่นื เสนอมาได้

· เน้นให้ได้จำนวนมากที่สุด โดยไม่ต้องกังวล

เรื่องคุณภาพของความคิด

· ใช้ความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ขัน

1.4 เตรียมอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่flip chart หากจะให้สมาชิกเขียนความคิดลงบัตรด้วย

ตนเองควรเตรียมกระดาษ (ที่หาง่าย คือ นำกระดาษ A4 ที่ใช้เเล้ว 1 ด้านมาตัด

ตามขวางเป็น 3 หรือ 4 แผ่น) ปากกาเมจิกชนิดปากใหญ่ เทปใส/ดนิ นาํ้ มนั /เข็ม

หมุด เพื่อติดบัตรความคิดกับกระดานหรือฝาผนัง

2. ระดมความคิด

2.1 สร้างความคิด

ให้สมาชิกแต่ละคนสร้างความคิดของตัวเองอย่างเงียบๆ ตามประเด็นที่กำหนดไว้และ

บันทึกลงในกระดาษ

2.2 เสนอความคิดเห็น

ให้สมาชิกเสนอความคิดเห็นของตนตามวิธีที่กำหนดไว้(ฟรีรอบวงหรือเรียงตามคิว) ให้

บันทึกความคิดลงบน flipchart หรือผู้เสนอเป็นผู้เขียนลงบนบัตรและติดให้ทุกคนเห็นทั่วกัน

ผู้นำกลุ่มหรือ facilitator จะต้องเน้นกฎการระดมสมองอย่างเคร่งครัด เช่น ใช้คำพูดว่า

ไม่มีการอภิปราย ความคิดต่อไป...”

ผู้นำกลุ่มหรือ facilitator จะต้องกระตุ้นให้สมาชิกฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ

พยายามดัดแปลง หรือ ต่อยอด (hitchhike, piggyback) เพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่แหลม

คมขึ้น ทำจนกระทั่งหมดเวลาที่กำหนดไว้หรือได้ความคิดมากพอ หรือไม่มีสมาชิกต้องการเสนอ

ความคิดเพิ่มเติมอีก

3. ทำความกระจ่าง

ให้สมาชิกพิจารณาบัตรความคิดไปพร้อมๆ กันว่าเข้าใจความคิดที่เขียนไว้หรือไม่หากไม่

เข้าใจ ควรขอให้เจ้าของความคิดอธิบายสั้นๆ และปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนมากขึ้น ช่วงนี้ไม่ใช่

เวลาที่จะอภิปรายหรือวิจารณ์ความคิดเห็น

4. ประเมิน

ตรวจสอบความซ้ำซ้อน หรือความเห็นที่ไม่ตรงกับความคิดเห็นที่กำหนดไว้อาจใช้เกณฑ์

กรอง (filter) เพื่อตัดความเห็นที่ไม่ตรงประเด็นหรือไม่สามารถนำไปปฎิบัติได้ออกไป ตัวอย่าง

ของเกณฑ์กรองได้แก่:

· ค่าใช้จ่ายเหมาะสม

· สามารถทำได้ในเวลาที่กำหนด

· มีทรัพยากรพร้อม

· สอดคล้องกับปรัชญา/วิธีการทำงาน

· มีผลเชิงบวกต่อลูกค้า

· เป็นไปได้ทางปฏิบัติ

สิ่งที่ทีมต้องดำเนินการต่อหลังการระดมสมองอาจจะเป็นการจัดหมวดหมู่ความคิดด้วย

แผนภูมิความคิดหรืออภิปรายเพื่อหาความคิดเห็นเอกฉันท์หรือจัดลำดับความสำคัญโดยเทคนิค

ของเกณฑ์การจัดลำดับ(criteria rating technique)

ข้อควรจำ

1) การระดมสมองที่ได้ผลต้องเน้นให้ได้ปริมาณมากที่สุด ให้สมาชิกมีอิสระที่จะเสนอ

ความคิดโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกวิจารณ์ว่าเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่า

2) การปรับปรุงหรือต่อยอดความคิดของผู้อื่นให้แหลมคมยิ่งขึ้น เป็นคุณค่าสำคัญที่ได้จาก

การระดมสมอง

3) การบันทึกความคิดให้สมาชิกทุกคนเห็นซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการต่อยอด

ความคิด

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิธีการต่างๆ อาจจะปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเด็นและองค์ประกอบของทีม ตัวอย่างที่

เป็นไปได้คือการระดมสมองเป็นขั้นๆ โดยขั้นแรกให้สมาชิกคิดถึงวิธีง่ายๆ ซึ่งอาจจะแก้ปัญหาได้

เพียงบางอย่าง ต่อจากนั้นให้สมาชิกคิดอย่างสุดโต่ง วิธีที่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือวิธีที่แพงที่สุด แล้ว

พยายามประสานแนวคดิ ท้งั 2 ขั้วเข้าด้วยกัน

วิเคราะห์กระบวนการ Brainstorming

จากข้อมูลเครื่องมือ ระดมสมอง ที่นำเสนอข้างต้นผู้เขียนอ้างมาจากหนังสือ เครื่องมือการ

พัฒนาคุณภาพ อ.อนุวัฒน์ศุภชุติกุล สถานบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ผู้เขียนได้ลองวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วว่า โปรแกรม MindMapper และหลักการเรื่องแผนภูมิ

ความคิด(d-Mind Map) สามารถปรับประยุกต์มาใช้ได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมMindMapper ในกระบวนการระดมสมอง

1. อุปกรณ์ที่ใช้

1.l คอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งโปรแกรม MindMapper v3.4

1.2 เครื่องพิมพ์(printer)

1.3 เครื่องฉาย (projector) ขึ้นจอ

1.4 กระดาษ flip chart

1.5 ปากกา/ดินสอ/กระดาษ A4

2. ใช้คอมพิวเตอร์ควบคู่กับmanual

2.1 คิด แล้ว คลิก คิดแล้วนำข้อมูลไปคีย์

2.2 แสดงข้อมูลขึ้นสู่จอเพื่อให้ทุกคนได้มองเห็น

2.3 สมาชิกต่อยอดความคิดจากข้อมูลที่เห็นบนจอภาพ

2.4 บางความคิดอาจจะเพิ่มภาพเข้าไปด้วย (โปรแกรม MindMapper)

3. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดหมวดหมู่ความคิด

3.1 โปรแกรม MindMapper สามารถเลื่อนความเห็น ยกไปยกมา ได้ตาม

ต้องการ โดยการใช้เมาส์คลิกแล้วยก (click แล้ว คิด)

3.2 การให้สีกับความคิดเห็น เพื่อให้ดูหลากหลาย น่าสนใจ กระตุ้น เร้าใจ ตื่นเต้น

และมีความสนุกสนานในการประชุม

3.3 หากมีความเชื่อมโยงของความคิด คอมพิวเตอร์ก็สามารถสร้างเส้นเชื่อมโยง

ได้ทันที

4. สรุปการระดมสมองด้วยแผนภูมิความคิด (Mind Map®) จากคอมพิวเตอร์

โปรแกรม MindMapper เตรียมเครื่องมือสำหรับการสรุปบทเรียนด้วยการแสดง node ทีละ

node รวมทั้งขยายจอหรือย่อจอได้และเมื่อสมาชิกยอมรับแผนภูมิความคิด (Mind Map®)

ที่นำเสนอ ก็สามารถพิมพ์ออกทางกระดาษได้ด้วยความสะดวก แจกให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม

ต่อไป ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการนำกลับไปสรุปอีกครั้ง เพราะหากสรุปหลายรอบอาจจะทำให้เกิด

ความคาดเคลื่อนของเนื้อหาได้

เรียบเรียงโดย เภสัชกรประชาสรรณ์แสนภักดี

 
 

ราคาน้ำมัน

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศ